TGJU ადგილობრივი და გლობალური ბაზრები
ონლაინ ფორუმი

შედარებითი სქემები

Ისტორიული თარიღი

შედეგი

შედარებითი სქემა / გუშინ

15 დღის გრაფიკი

 • საშუალო 15 დღე: 1,585 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 15 დღე: 6.24 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 15 დღე%: 0.39%

1 თვის გრაფიკი

 • 1 თვის საშუალო: 1,594 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 1 თვე: 2.76 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 1 თვე%: 0.17%

3 თვის გრაფიკი

 • 3 თვის საშუალო: 1,584 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 3 თვე: 7.24 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 3 თვე: 0.46%

6 თვის გრაფიკი

 • 6 თვის საშუალო: 1,533 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 6 თვე: 58.24 აშშ დოლარი
 • შეცვლა / 6 თვე: 3.8%